OSOBY I KOMPETENCJE


Imię:
Adam
Nazwisko:
Witas
Opis:
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adam Witas

tel. 32 67 107 48 wew. 102

KOMPETENCJE:

Bezpośredni nadzór nad działalnością:
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym kierowanie i reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
 • komórek Centrum, w ramach wewnętrznego podziału zadań pomiędzy dyrektorem i zastępcą, określonych w schemacie organizacyjnym Centrum.

oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum a w szczególności:
 
 1. Organizacja pracy i nadzór nad realizacją zadań Centrum.
 2. Zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Centrum.
 3. Wydawanie z upoważnienia starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ustawowej działalności Centrum.
 4. Wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci.
 5. Współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi.
 6. Przedkładanie sądowi, co najmniej raz w roku, oceny zasadności pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz oceny funkcjonowania rodzin zastępczych.
 7. Przedkładanie opinii do sądu w sprawach sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zawieranie i rozwiązywanie umów cywilno-prawnych w sprawach z zakresu pieczy zastępczej.
 9. Udzielanie zgody na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osobie, której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 10. Zawieranie i rozwiązywanie umów w sprawach z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 11. Kierowanie do starosty wniosków o upoważnienie innych pracowników Centrum do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustawowej działalności Centrum.
 12. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora Centrum przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu Powiatu oraz postanowienia regulaminu.
 13. Zapewnienie warunków materialno - technicznych dla działalności Centrum.
 14. Przygotowywanie i przedkładanie staroście opinii o kandydatach na stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 15. Przedkładanie Radzie Powiatu, w okresach rocznych, sprawozdań z działalności wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
 

W czasie nieobecności dyrektora lub niemożności wykonywania swojej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Centrum przejmuje i wykonuje zastępca dyrektora.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Jadwiga Miśkiewicz
Zastępca Dyrektora
Imię:
Jadwiga
Nazwisko:
Miśkiewicz
Opis:

ZASTĘPCA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Jadwiga Miśkiewicz

tel. 32 67 107 48 wew. 103

KOMPETENCJE:

Bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Stanowiska ds. pracy socjalnej,
 • Stanowiska ds. świadczeń,
 • Psychologa,
 • Punktu poradnictwa Psychologiczno-Prawnego,
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • Domu Pomocy Społecznej.


oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum a w szczególności:

 

 1. Właściwej organizacji, czuwania nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Centrum.
 2. Czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania komórek Centrum.
 3. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Centrum w zakresie ustalonym przez Dyrektora Centrum.
 4. Przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
 5. Przygotowywanie sprawozdań dla Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z zakresu zadań ze sfery pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
 6. Przygotowywanie informacji z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Zawierciańskiego.
 7. Nadzór nad opracowaniem i realizacją "Powiatowej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Zawierciańskim", ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 8. Prowadzenie corocznego monitoringu "Powiatowej Strategii Integracji i rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Zawierciańskim".
 9. Udział w ocenie sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 10. Prowadzenie 2 razy w roku oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
 11. Opracowanie i nadzór realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 12. Udział w pracach Gminnych Zespołów Inerdyscyplinarnych.
 13. Przygotowywanie i monitorowanie porozumień powiatu w sprawach umieszczania dzieci i wysokości wydatków za ich pobyt w pieczy zastępczej.
 14. Opracowywanie planów dochodów i wydatków oraz sprawozdawczości w zakresie zawartych porozumień.
 15. Nadzorowanie terminowości i sposobu załatwiania skarg i wniosków.
 16. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Centrum w zakresie określonym przez regulamin Centrum.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Elżbieta Orszańska
Główna Księgowa
Imię:
Elżbieta
Nazwisko:
Orszańska
Opis:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Orszańska

tel. 32 67 107 48 wew. 104

KOMPETENCJE:


Bezpośredni nadzór nad działalnością:
 • Zespołu ds. Finansowo-Księgowego z kasą

oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum a w szczególności:
 
 1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej Centrum.
 2. Wykonywanie, określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 3. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Centrum oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
 4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Centrum oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 6. Wystawianie faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu w ramach działalności powiatowej jednostki organizacyjnej.
 7. Sprawowanie nadzoru nad służbą finansowo-księgową Centrum.


Główny księgowy pełni równocześnie funkcję kierownika zespołu ds. obsługi finansowo- księgowej z kasą.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska
Kierownik Zespołu Do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Rzekiecka-Muszyńska
Opis:
KIEROWNIK ZESPOŁU DO SPRAW REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska

tel. 32 67 107 48 wew. 109

KOMPETENCJE:


Bezpośredni nadzór nad działalnością:
 • Zespołu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum a w szczególności:
 
 1. Organizowanie wykonywania zadań komórki wynikających z przepisów prawa, zarządzeń i poleceń dyrektora Centrum lub jego zastępcy.
 2. Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu powiatu w części dotyczącej zadań komórki.
 3. Bieżąca kontrola wykonywania zadań finansowych ze środków będących w dyspozycji komórki.
 4. Zapewnienie opracowania sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej komórki.
 5. Przygotowanie projektów sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych komórce.
 6. Zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości komórki.
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości komórki.
 8. Zapewnienie przestrzegania tajemnicy służbowej.
 9. Zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy Centrum, a w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 10. Wykonywanie nałożonych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 11. Współdziałanie z innymi komórkami Centrum i z wydziałami Starostwa, organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i gminnego, innymi jednostkami realizującymi zadania publiczne na rzecz powiatu oraz organizacjami pozarządowymi.
 12. Podejmowanie działań poprawiających organizację pracy komórki.


jak również:

 1. Reprezentowania komórki na zewnątrz.
 2. Dokonywania podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy oraz ustalenie zakresu czynności pracownikom komórki.
 3. Wydawanie poleceń służbowych i kontrolowania sposobu ich wykonywania przez pracowników komórki.
 4. Wnioskowanie o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami komórki.
 5. Wnioskowanie w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar porządkowych pracowników komórki.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Monika Waluśkiewicz
Kierownik Zespołu Do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Imię:
Monika
Nazwisko:
Waluśkiewicz
Opis:

KIEROWNIK ZESPOŁU DO SPRAW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Monika Waluśkiewicz

tel. 32 67 107 48 wew. 107

KOMPETENCJE:


Bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej


oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum a w szczególności:

 

 1. Organizowanie wykonywania zadań komórki wynikających z przepisów prawa, zarządzeń i poleceń dyrektora Centrum lub jego zastępcy.
 2. Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu powiatu w części dotyczącej zadań komórki.
 3. Bieżąca kontrola wykonywania zadań finansowych ze środków będących w dyspozycji komórki.
 4. Zapewnienie opracowania sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej komórki.
 5. Przygotowanie projektów sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych komórce.
 6. Zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości komórki.
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości komórki.
 8. Zapewnienie przestrzegania tajemnicy służbowej.
 9. Zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy Centrum, a w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 10. Wykonywanie nałożonych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 11. Współdziałanie z innymi komórkami Centrum i z wydziałami Starostwa, organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i gminnego, innymi jednostkami realizującymi zadania publiczne na rzecz powiatu oraz organizacjami pozarządowymi.
 12. Podejmowanie działań poprawiających organizację pracy komórki.

 

jak również:

 1. Reprezentowanie komórki na zewnątrz.
 2. Dokonywania podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy oraz ustalenie zakresu czynności pracownikom komórki.
 3. Wydawanie poleceń służbowych i kontrolowania sposobu ich wykonywania przez pracowników komórki.
 4. Wnioskowanie o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami komórki.
 5. Wnioskowanie w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar porządkowych pracowników komórki.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  06‑10‑2009 13:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  06‑10‑2009 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2015 09:33:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie