REGULAMIN ORGANIZACYJNY


UCHWAŁA NR 194/1393/18

ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2018 roku

 

sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

 

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz.1868, zm Dz. U. z 2018r., poz. 130)

 

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

uchwala:

 

§1

Wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 178/1292/18 z dnia 20 lutego 2018r.:

 

1) w § 3 ust1 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

2) w § 10 ust. 1

pkt j) otrzymuje brzmienie : Stanowisko ds. obsługi informatycznej,

dodaje się :

pkt l) w brzmieniu : Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

3) w § 11 dodaje sie odpowiednio symbol literowo - liczbowy CPR. D6- Inspektor Ochrony Danych Osobowych/ IODO.

 

4) w § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Do zadań wykonywanych przez Stanowisko ds. obsługi informatycznej - CPR.D4 należą:

1. W sprawach obsługi informatycznej:

a) administrowanie systemami informatycznymi,

b) konfiguracja serwera i urządzeń sieciowych dla potrzeb jednostki,

c) skonfigurowanie pracy komputerów w poszczególnych działach Centrum i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

d) wykonywanie kopii bezpieczeństwa zbiorów danych,

e) zaadoptowanie nowych urządzeń sieciowych dla potrzeb jednostki,

f) doraźna pomoc przy awariach sieci informatycznej,

g) administrowanie elektronicznym systemem obiegu dokumentów,

h) zabezpieczenie systemu informatycznego przed uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego.

i) nadawanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego,

j) wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji,

k) publikowanie informacji na stronie internetowej PCPR,

l) zakładanie służbowych kont pocztowych pracowników,

ł) nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej.

 

5) w § 24 pkt 3 ulega skreśleniu.

 

6) dodaje się § 241 który otrzymuje brzmienie:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – CPR.D6 odpowiedzialny jest za realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w szczególności bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy:

Zapewnienie przestrzegania danych zgodnie z uregulowaniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie.

2. Monitorownie przestrzegania ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem oraz polityką administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane w tym audyty.

3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.

4. Współpraca z organem nadzorczym.

5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.

6. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

7. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

 

§2

Uchwala się Schemat organizacyjny PCPR w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§3

Inne zapisy Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Zawierciu pozostają bez zmian.

 

§4

Wykonywanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Schemat organizacyjny - załącznik nr 1 do Uchwały Nr 194/1393/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 22 maja 2018 roku

21‑06‑2018 09:53:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr 178/1292/18 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

21‑06‑2018 09:36:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny

13‑03‑2018 11:04:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

13‑03‑2018 10:58:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - załącznik do Uchwały Nr 87/603/16 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9 sierpnia 2016 roku

20‑09‑2016 08:31:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - załącznik do Uchwały Nr 69/467/16 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 30 marca 2016 roku

18‑05‑2016 10:35:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny

19‑12‑2014 11:57:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

19‑12‑2014 11:53:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - grudzień 2011r.

17‑01‑2012 09:45:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego - Uchwała NR 49/260/11 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011r.

19‑12‑2014 11:19:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑11‑2008 10:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑11‑2008 10:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2018 09:57:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie