Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych-kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 310500 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów: Kurs obsługi komputera - poziom podstawowy, Kurs obsługi komputera - poziom średniozaawansowany, Kurs grafiki komputerowej, Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany, Kurs operatora koparko - ładowarki, Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego,Kurs pracownika administracyjno - biurowego, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/12/PN
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/12/PN
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/12/PN
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/12/PN
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/12/PN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
załącznik nr 1 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 4 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, załącznik nr 6 - wykaz przeprowadzonych usług szkoleniowych - kursów,załącznik nr 7 - wykaz osób, załącznik nr 8 - oświadczenie, załącznik nr 9 - wzór umowy, załącznik nr 10 - wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00zł.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu-biuro Projektu, ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4, 42 - 400 Zawiercie, sekretariat pok. nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs obsługi komputera - poziom podstawowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 5 osób niepełnosprawnych. Liczba godzin szkolenia - kursu - 70 h.Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: podstawy obsługi komputera - użytkowanie, budowa, elementy obsługi systemu operacyjnego MS Windows, podstawy obsługi edytora tekstów MS Word, podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, podstawy obsługi MS Power Point, umiejętność korzystania z Internetu (obsługa przeglądarki internetowej, popularne serwisy internetowe, poczta elektroniczna itp.).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:

2 NAZWA: Kurs obsługi komputera - poziom średniozaawansowany.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 3 osoby niepełnosprawne.Liczba godzin szkolenia - kursu - 70 h.Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: konfiguracja i zarządzanie systemem Windows,konfiguracja i instalacja urządzeń peryferyjnych, edytor tekstu MS Word na poziomie średniozaawansowanym, arkusz kalkulacyjny MS Excel - na poziomie średniozaawansowanym, tworzenie prezentacji multimedialnych w MS PowerPoint, korzystanie z zasobów sieci Internet, poczta elektroniczna.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:

3 NAZWA: Kurs grafiki komputerowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 8 osób (w tym 4 osoby niepełnosprawne i 4 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych). Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej, obsługa programu CorelDraw, obsługa programu AdobePhotoshop, podstawy tworzenia stron internetowych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:

4 NAZWA: Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 5 osób (w tym 2 osoby niepełnosprawne i 3 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych). Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: opanowanie najważniejszych zagadnień gramatyki języka angielskiego, swobodne wypowiadanie się na tematy codzienne i bardziej abstrakcyjne, umiejętność prowadzenia rozmów, poszerzenie słownictwa, wypowiedzi pisemne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:

5 NAZWA: Kurs operatora koparko - ładowarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 6 (w tym 4 osoby niepełnosprawne i 2 wychowanków rodzin zastępczych). Liczba godzin szkolenia - kursu - 202 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki,silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek, technologia robót,zajęcia praktyczne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:

6 NAZWA: Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 4 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna i 3 wychowanków rodzin zastępczych). Liczba godzin szkolenia - kursu - 110 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: zadania gospodarki magazynowej, przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera, wyposażenie magazynu, procesy w gospodarce magazynowej, dokumentacja magazynowo - handlowo, rodzaje, zastosowanie i obsługa programów komputerowych w gospodarce magazynowej, przepisy bhp i przeciw pożarowe w magazynie, typy stosowanych wózków, budowa wózka,czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczna nauka jazdy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:

7 NAZWA: Kurs pracownika administracyjno - biurowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 2 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna i 1 wychowanek rodziny zastępczej). Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: organizacja pracy biurowej, czynności kancelaryjne, obsługa interesantów, obsługa komputera (pakiet biurowy: edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, tworzenie prezentacji multimedialnych MS Power Point; obsługa Internetu, poczty elektronicznej), obsługa urządzeń biurowych (komputer, skaner, fax, telefon, kserokopiarka), sporządzanie i prowadzenie korespondencji, zasady prowadzenia rozmów telefonicznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ
22‑08‑2012 14:25:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
297KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załączniki
22‑08‑2012 14:26:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  22‑08‑2012 14:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  22‑08‑2012 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2012 14:26:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie