Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Wynajem sal szkoleniowych, zakup usługi gastronomicznej do realizacji warsztatów i treningów oraz spotkania promocyjnego podsumowującego realizację projektu...


Zawiercie: Wynajem sal szkoleniowych, zakup usługi gastronomicznej do realizacji warsztatów i treningów oraz spotkania promocyjnego podsumowującego realizację projektu, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 203135 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366350 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sal szkoleniowych, zakup usługi gastronomicznej do realizacji warsztatów i treningów oraz spotkania promocyjnego podsumowującego realizację projektu, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych, zakupie usługi gastronomicznej do realizacji warsztatów i treningów oraz spotkania promocyjnego podsumowującego realizację projektu, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INWEST-HOTEL Sp. z o.o, ul. Wierzbowa 6, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 100578,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 95260,00
  • Oferta z najniższą ceną: 95260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95260,00
  • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  03‑10‑2013 10:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  03‑10‑2013 10:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2013 10:49:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie