Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 267880 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pcpr.zawiercie.powiat.finn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3, 80.41.12.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 03/14/PN
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 03/14/PN
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 03/14/PN
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 03/14/PN
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 03/14/PN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
załącznik nr 1 - formularz oferty, załącznik nr 2 - oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, załącznik nr 5 - wykaz przeprowadzonych usług szkoleniowych - kursów, załącznik nr 6 - wykaz osób,załącznik nr 7 - oświadczenie, załącznik nr 8 - wzór umowy, załącznik nr 9 - informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej, załącznik nr 10 - wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pcpr.zawiercie.powiat.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul.Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 08:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul.Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, Sekretariat pok.nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs pracownika ochrony bez wymogu licencji.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 6 osób niepełnosprawnych - 4 osoby z Zawiercia, po 1 osobie z Podzamcza i Poręby.Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - przepisy regulujące zasady wykonywania zadań członka służb porządkowych, - zasady organizacji ochrony mienia, - wybrane elementy psychologii, - wybrane elementy prawa karnego, procesowego, administracyjnego, cywilnego, wykroczeń, - postępowanie na miejscu zdarzenia, - pierwsza pomoc przedlekarska, - środki obrony w ochronie, - samoobrona..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs kadry i płace z obsługą programu Płatnik.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 6 osób niepełnosprawnych - 4 osoby z Zawiercia, po 1 osobie z Włodowic i Sławniowa. Liczba godzin szkolenia - kursu - 90 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego, - prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej, - naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, - zagadnienia podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, - wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń, - zagadnienia zasiłków ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, - obsługa programu Płatnik..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs florystyki - bukieciarstwa.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 6 osób (w tym 4 osoby niepełnosprawne i 2 wychowanki) - 6 osób z Zawiercia. Liczba godzin szkolenia - kursu - 70 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - asortyment roślin ozdobnych, - sposoby utrwalania materiału roślinnego, - narzędzia i środki techniczne, - artykuły dekoracyjne, - podstawowe zasady wykonywania kompozycji, - style w kompozycjach, - projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach i w ogrodzie, - wiązanki okolicznościowe, - kompozycje w naczyniach, - florystyka ślubna i żałobna, - dekoracje okolicznościowe, - dekoracje z roślin doniczkowych, - kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 5 osób (w tym 2 osoby niepełnosprawne i 3 wychowanki) - 5 osób z Zawiercia. Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - opanowanie najważniejszych zagadnień gramatyki języka angielskiego, - swobodne wypowiadanie się na tematy codzienne i abstrakcyjne, - umiejętność prowadzenia rozmów, - poszerzenie słownictwa, - wypowiedzi pisemne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 3 osoby (w tym 2 osoby niepełnosprawne i 1 wychowanek) - 2 osoby z Zawiercia, 1 osoba z Rudnik. Liczba godzin szkolenia - kursu - 110 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - zadania gospodarki magazynowej, - przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera, - wyposażenie magazynu, - procesy w gospodarce magazynowej, - dokumentacja magazynowo - handlowo, - rodzaje, zastosowanie i obsługa programów komputerowych w gospodarce magazynowej, - przepisy bhp i przeciw pożarowe w magazynie, - typy stosowanych wózków, - budowa wózka, - czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, - czynności operatora w czasie pracy z wózkami, - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, - wiadomości z zakresu BHP, - bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, - wiadomości o dozorze technicznym, - praktyczna nauka jazdy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs obsługi komputera - poziom podstawowy.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 3 osoby niepełnosprawne -2 osoby z Zawiercia, 1 osoba z Ogrodzieńca. Liczba godzin szkolenia - kursu - 70 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - podstawy obsługi komputera - użytkowanie, budowa, - elementy obsługi systemu operacyjnego MS Windows, - podstawy obsługi edytora tekstów MS Word, - podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, - podstawy obsługi MS Power Point,- umiejętność korzystania z Internetu (obsługa przeglądarki internetowej, popularne serwisy internetowe, poczta elektroniczna itp.)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs grafiki komputerowej.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 2 osoby niepełnosprawne - po 1 osobie z Zawiercia i Łaz. Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - obsługa programu CorelDraw, - obsługa programu AdobePhotoshop.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs prawa jazdy kat. B.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 2 wychowanków - po 1 osobie z Zawiercia i Ciągowic. Liczba godzin szkolenia - kursu - 60 h. Program szkolenia określający szczegółową tematykę winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 995 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 1019 z późn. zm.)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kurs kosmetyki, makijażu.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 osoba niepełnosprawna z Zawiercia. Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - obsługa klienta w gabinecie kosmetycznym, - zasady BHP, - akcesoria używane do przedłużania paznokci, - przedłużanie paznokci metodą akrylową, - przedłużanie paznokci metodą żelową, - zdobienie paznokci, - wskazania i przeciwwskazania do stosowania manicure japońskiego, - omówienie produktów wykorzystywanych podczas manicure japońskiego i ich zastosowanie, - przygotowanie płytki paznokci do manicure japońskiego, - makijaż permanentny (dobór odpowiedniego barwnika do danego subtonu skóry, mieszanie barwników, makijaż permanentny brwi i ust, procedury przed zabiegiem i po zabiegu), - ćwiczenia praktyczne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Kurs spawania metodą TIG - stale niestopowe, stopowe lub aluminium i jego stopy.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 osoba niepełnosprawna z Zawiercia. Liczba godzin szkolenia - kursu - 115 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, - urządzenia spawalnicze, - bezpieczna praca na hali spawalniczej, - spawanie w praktyce, materiały do spawania, oznaczanie i wymiarowanie spoin, - sposoby przygotowania złączy do spawania, - zapoznanie z przepisami BHP, - budowa oraz użytkowanie urządzeń do spawania met. TIG, - instruktarz wstępny, - szkolenie praktyczne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kurs operatora koparko - ładowarki.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 wychowanek z Zawiercia. Liczba godzin szkolenia - kursu - 202 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - użytkowanie eksploatacyjne, - dokumentacja techniczna, - bezpieczeństwo i higiena pracy, - podstawy elektrotechniki, - silniki spalinowe, - elementy hydrauliki, - budowa koparko-ładowarek, - technologia robót, - zajęcia praktyczne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź do zapytania
19‑08‑2014 11:16:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załączniki
11‑08‑2014 16:01:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ
11‑08‑2014 15:56:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
308KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  11‑08‑2014 15:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  11‑08‑2014 15:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2014 15:54:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie