Przetarg nieograniczony - Trening umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy - wyjazd warsztatowy


Zawiercie, dnia 05.05.2009r.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU
42-400 ZAWIERCIE, ul. DASZYŃSKIEGO 4

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH I AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - WYJAZD WARSZTATOWY

Numer ogłoszenia: 71105 - 2009; data zamieszczenia: 05.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH I AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - WYJAZD WARSZTATOWY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH I AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - WYJAZD WARSZTATOWY..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy Pzp). 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: - złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 30.000,00 złotych..

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz cenowy ofertowy (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Oświadczenie potwierdzające posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 30.000 zł. 7. Oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji wyjazdu (zał. nr 3 do SIWZ). 8. Listy intencyjne, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 9. Dane dotyczące ośrodka, w którym zorganizowane zostaną warsztaty kompetencji zgodne ze szczegółowymi oczekiwaniami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym i oceny atrakcyjności jego lokalizacji. 10. Szczegółowy preliminarz wydatków zgodny i odpowiadający zapisom pkt 2 (Przedmiot zamówienia). Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 60

- 2 - Kadra, personel zatrudniony do realizacji warsztatów, tematyka - 30

- 3 - Trening kompetencji. Lokalizacja ośrodka i atrakcyjność programu kulturalno-sportowego - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, 42 - 400 Zawiercie, ul. Parkowa 2, tel/fax 032 67-08-004.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, 42 - 400 Zawiercie, ul. Daszyńskiego 4, sekretariat, pok. nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik doc SIWZ
05‑05‑2009 13:32:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz ofertowy
05‑05‑2009 13:33:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenia
05‑05‑2009 13:33:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wykaz
05‑05‑2009 13:33:36

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Umowa
05‑05‑2009 13:33:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  05‑05‑2009 12:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  05‑05‑2009 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2011 11:29:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie