Przetarg nieograniczony - Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych


Zawiercie: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH
Numer ogłoszenia: 254860 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 29 UCZESTNIKÓW PROJEKTU LEPSZY START W TERMINIE 17.08.2009 r. - 30.11.2009 r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 17.08.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: - złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej ( OC) w zakresie prowadzonej działalności.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz cenowy ofertowy (sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 7. Oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji usługi (zał. nr 3 do SIWZ). 8. Pełną ofertę odpowiadającą oczekiwaniom Zamawiającego określonym z pkt 2 SIWZ (Przedmiot zamówienia) zawierającą szczegółowe programy poszczególnych kursów i ich harmonogramy. 9. Preliminarz kosztów. 10. Umowę (zał. Nr 4).SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Parkowa 2, tel. 032 67 05 255.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Daszyńskiego 4, Sekretariat pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik doc SIWZ + załączniki
27‑07‑2009 14:29:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  27‑07‑2009 14:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  27‑07‑2009 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2011 11:49:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie