Zmiana ogłoszenia-Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Leszpy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskimNumer ogłoszenia: 255862 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:

Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246776 - 2012 data 11.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, fax. 032 6710748.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN.
 • W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN, oraz Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN.
 • W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN oraz Wykaz 3 usług o tematyce tożsamej ze składaną ofertą z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (załącznik nr 5 do SIWZ).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN.
 • W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN oraz aktualny wpis do rejestru ośrodków, w którym mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania określonych w przedmiocie zamówienia,.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN.
 • W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN oraz Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
 • W ogłoszeniu jest: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN.
 • W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie wykonawcy-Załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 03/12/PN oraz opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 90 000,00zł..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
 • W ogłoszeniu jest: załącznik nr 1 - formularz ofertowy,załącznik nr 2 - oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2, załącznik nr 4 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,załącznik nr 5 - wykaz wykonanych zamówień,załącznik nr 6 - wzór umowy,Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 90 000,00zł.
 • W ogłoszeniu powinno być: załącznik nr 1 - formularz ofertowy,załącznik nr 2 - oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2, załącznik nr 4 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,załącznik nr 5 - wykaz wykonanych zamówień,załącznik nr 6 - wzór umowy,Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 90 000,00zł, załącznik nr 7 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu,ul.Daszyńskiego 4 42-400 Zawiercie Sekretariat pok.nr 7.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu,ul.Daszyńskiego 4 42-400 Zawiercie Sekretariat pok.nr 7.
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
308KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ + załączniki
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
310KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  17‑07‑2012 14:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2012 14:30:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive