Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 305996 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246776 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na zorganizowaniu 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco - rekreacyjnego nad Morzem Bałtyckim, dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • A1 Polska Jacek Łukowski, Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 81488,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 56840,00
  • Oferta z najniższą ceną: 56840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89300,00
  • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  20‑08‑2012 13:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2012 13:29:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive