Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych-kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 197578 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3, 80.41.12.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/13/PN
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/13/PN
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/13/PN
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/13/PN
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/13/PN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
załącznik nr 1 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 4 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, załącznik nr 6 - wykaz przeprowadzonych usług szkoleniowych - kursów,załącznik nr 7 - wykaz osób, załącznik nr 8 - oświadczenie, załącznik nr 9 - wzór umowy, załącznik nr 10 - wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu - Biuro Projektu ul.Parkowa 2, 42-400 Zawiercie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul.Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, Sekretariat pok.nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs obsługi komputera - poziom podstawowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 18 osób (w tym 17 osób niepełnosprawnych i 1 wychowanka) - 13 osób z Zawiercia, po 1 osobie z Skarżyc, Grabowej, Rudnik, Niegowonic i Włodowic. Liczba godzin szkolenia - kursu - 70 h.Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak:podstawy obsługi komputera - użytkowanie, budowa, elementy obsługi systemu operacyjnego MS Windows, podstawy obsługi edytora tekstów MS Word, podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, podstawy obsługi MS Power Point, umiejętność korzystania z Internetu (obsługa przeglądarki internetowej, popularne serwisy internetowe, poczta elektroniczna itp.).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

2 NAZWA: Kurs obsługi komputera - poziom średniozaawansowany.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 7 osób (w tym 6 osób niepełnosprawnych i 1 wychowanka) - 3 osoby z Zawiercia, po 1 osobie z Łaz, Ciągowic, Gulzowa i Myszkowa. Liczba godzin szkolenia - kursu - 70 h.Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: konfiguracja i zarządzanie systemem Windows, konfiguracja i instalacja urządzeń peryferyjnych, edytor tekstu MS Word na poziomie średniozaawansowanym, arkusz kalkulacyjny MS Excel - na poziomie średniozaawansowanym, tworzenie prezentacji multimedialnych w MS PowerPoint, korzystanie z zasobów sieci Internet, poczta elektroniczna..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

3 NAZWA: Kurs grafiki komputerowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 3 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna i 2 wychowanków) - 2 osoby z Zawiercia, 1 osoba z Ogrodzieńca. Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: obsługa programu CorelDraw, obsługa programu AdobePhotoshop.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

4 NAZWA: Kurs języka niemieckiego - poziom średniozaawansowany.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 wychowanka z Dobrej Kolonii. Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h.Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: opanowanie najważniejszych zagadnień gramatyki języka niemieckiego, swobodne wypowiadanie się na tematy codzienne i abstrakcyjne, umiejętność prowadzenia rozmów, poszerzenie słownictwa, wypowiedzi pisemne..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

5 NAZWA: Kurs operatora koparko - ładowarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 3 osoby z Zawiercia (w tym 2 osoby niepełnosprawne i 1 wychowanek). Liczba godzin szkolenia - kursu - 202 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek,technologia robót, zajęcia praktyczne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

6 NAZWA: Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 5 osób (w tym 4 osoby niepełnosprawne i 1 wychowanek) - 3 osoby z Zawiercia, po 1 osobie z Kroczyc i Rokitna Szlacheckiego. Liczba godzin szkolenia - kursu - 110 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: zadania gospodarki magazynowej, przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera,wyposażenie magazynu, procesy w gospodarce magazynowej, dokumentacja magazynowo - handlowo, rodzaje, zastosowanie i obsługa programów komputerowych w gospodarce magazynowej, przepisy bhp i przeciw pożarowe w magazynie, typy stosowanych wózków, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami,czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczna nauka jazdy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

7 NAZWA: Kurs pracownika administracyjno - biurowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 3 osoby (w tym 2 osoby niepełnosprawne i 1 wychowanka) - 2 osoby z Zawiercia, 1 osoba z Łaz. Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: organizacja pracy biurowej, czynności kancelaryjne, obsługa interesantów, obsługa komputera (pakiet biurowy: edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, tworzenie prezentacji multimedialnych MS Power Point; obsługa Internetu, poczty elektronicznej),obsługa urządzeń biurowych (skaner, fax, telefon, kserokopiarka), sporządzanie i prowadzenie korespondencji, zasady prowadzenia rozmów telefonicznych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

8 NAZWA: Kurs obsługi kasy fiskalnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 3 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna i 2 wychowanki) - po 1 osobie z Zawiercia, Borowego Pola i Poręby. Liczba godzin szkolenia - kursu - 30 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: ogólne informacje o kasach fiskalnych, przepisy prawne określające użytkowanie kas fiskalnych, rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, budowa i obsługa kasy fiskalnej, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem kasy fiskalnej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

9 NAZWA: Kurs pracownika ochrony bez wymogu licencji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 7 osób niepełnosprawnych - 4 osoby z Zawiercia, 2 osoby z Poręby, 1 osoba z Rzędkowic. Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: przepisy regulujące zasady wykonywania zadań członka służb porządkowych, zasady organizacji ochrony mienia,wybrane elementy psychologii, wybrane elementy prawa karnego, procesowego, administracyjnego, cywilnego, wykroczeń,postępowanie na miejscu zdarzenia, pierwsza pomoc przedlekarska, środki obrony w ochronie, samoobrona..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

10 NAZWA: Kurs kosmetyki, wizażu, makijażu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 3 osoby (w tym 2 osoby niepełnosprawne i 1 wychowanka) - po 1 osobie z Zawiercia, Poręby i Huciska. Liczba godzin szkolenia - kursu - 60 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: organizowanie stanowiska pracy, pielęgnowanie dłoni, manicure, pielęgnowanie stóp, pedicure, farbowanie rzęs i brwi, pielęgnacja twarzy, diagnozowanie stanu skóry twarzy, korygowanie kształtów twarzy, korygowanie dysproporcji sylwetki ubiorem, klasyczny makijaż dzienny i wieczorowy, wykonywanie makijażu fantazyjnego i charakteryzacyjnego twarzy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

11 NAZWA: Kurs - Podstawy Testowania Oprogramowania - ISTQB.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 osoba niepełnosprawna z Zawiercia. Liczba godzin szkolenia - kursu - 24 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak:podstawy testowania, testowanie w cyklu życia oprogramowania, statyczne techniki testowania, techniki projektowania testów, zarządzanie testowaniem,testowanie wspierane narzędziami.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

12 NAZWA: Kurs prawa jazdy kat. C + E.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 osoba niepełnosprawna z Zawiercia. Liczba godzin szkolenia - kursu - 45 h. Program szkolenia określający szczegółową tematykę winien, być opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 995 z późn. zm.).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

13 NAZWA: Kurs prawa jazdy kat. B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 2 wychowanki ze Szczekocin. Liczba godzin szkolenia - kursu - 60 h. Program szkolenia określający szczegółową tematykę winien, być opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 995 z późn. zm.).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

14 NAZWA: Kurs pomocy kuchennej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 osoba niepełnosprawna z Ryczowa Kolonii. Liczba godzin szkolenia - kursu - 90 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: obowiązki pomocy kuchennej, elementy etyki zawodowej, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawy żywienia człowieka, obróbka artykułów spożywczych, przygotowanie półproduktów, przygotowanie niektórych dań i potraw, czynności porządkowe, zajęcia praktyczne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

15 NAZWA: Kurs spawania metodą TIG.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 osoba niepełnosprawna z Pilicy. Liczba godzin szkolenia - kursu - 111 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bezpieczna praca na hali spawalniczej, spawanie w praktyce, materiały do spawania, oznaczanie i wymiarowanie spoin, sposoby przygotowania złączy do spawania, zapoznanie z przepisami BHP, budowa oraz użytkowanie urządzeń do spawania met. TIG, instruktarz wstępny, szkolenie praktyczne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr:

16 NAZWA: Kurs fryzjerstwa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 wychowanka z Zawiercia. Liczba godzin szkolenia - kursu - 120 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: bezpieczeństwo i higiena pracy fryzjera, profesjonalna obsługa klienta, higiena i pielęgnacja włosów, stylizacja fryzur, techniki modelowania i rodzaje upięć, zabiegi chemiczne, rodzaje i techniki strzyżeń, zajęcia praktyczne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Odpowiedź do zapytania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załączniki
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
334KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  21‑05‑2013 14:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2013 14:16:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive