Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja pięciodniowych wyjazdowych warsztatów dla uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja pięciodniowych wyjazdowych warsztatów dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 239870 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 180076 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja pięciodniowych wyjazdowych warsztatów dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu pięciodniowych wyjazdowych warsztatów obejmujących pobyt, transport, zakwaterowanie, wyżywienie dla 38 osobowej grupy uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, opiekuna grupy oraz trenerów wraz z zapewnieniem warunków do realizacji bloku zajęć warsztatowych w okresie od 15.07.2014r do 22.08.2014r - 5 dni, 4 noclegi. Warsztaty rozpoczną się obiadem w dniu przyjazdu i zakończą obiadem w dniu wyjazdu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3, 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Oświata Spółka z o. o.w Katowicach, Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Oświata, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40129,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 37012,00
  • Oferta z najniższą ceną: 32970,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45532,99
  • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  11‑08‑2014 15:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2014 15:44:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive