Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych w ramach zespołu ćwiczeń fizycznych dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Lepszy Start


Zawiercie: Organizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych w ramach zespołu ćwiczeń fizycznych dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 345694 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310762 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych w ramach zespołu ćwiczeń fizycznych dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych w ramach zespołu ćwiczeń fizycznych dla 35 osób niepełnosprawnych oraz organizacji zajęć na basenie dla 20 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Jurajskie Centrum Medyczne Bożek Spółka Jawna, ul. 11 Listopada 2 - 4, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 39637,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 43250,00
  • Oferta z najniższą ceną: 43250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43250,00
  • Waluta: PLN.


Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  17‑10‑2014 12:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2014 12:52:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive