Przetarg nieograniczony - Wykonanie części doradczo-szkoleniowej projektu Lepszy Start II - MOJA FIRMA - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Wykonanie części doradczo - szkoleniowej projektu Lepszy start II - MOJA FIRMA - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim, realizowanego przez PCPR w Zawierciu w ramach POKL 6.2.

Numer ogłoszenia: 4581 - 2010; data zamieszczenia: 07.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie części doradczo - szkoleniowej projektu Lepszy start II - MOJA FIRMA - promocja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zawierciańskim, realizowanego przez PCPR w Zawierciu w ramach POKL 6.2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Doradztwo zawodowe Zrealizowanie dla grupy 40 os. usług doradztwa zawodowego począwszy od 10.02.2010r. Zorganizowanie indywidualnych usług doradczych zawodowych (2 godz/os) oraz grupowego doradztwa zawodowego dla czterech grup po 10 osób każda (2 x 4 godz). Doradztwo ma na celu zmotywowanie uczestników projektu, pomoc doradczą o charakterze podstawowym (m.in. informacje dotyczące zakładania działalności gospodarczej i jej prowadzenia). Doradztwo zawodowe zakończy się w 28.02.2010. b) Realizacja szkolenia Własna firma Zrealizowanie dla łącznej grupy 40 os. ( w dwóch podgrupach) w okresie od 01.03.-15.05.2010 szkolenia pt Własna firma realizowanego w dni powszednie (popołudniami, 4h x 2/tydzień x 11 tyg x 2 grupy). Wykonawca zorganizuje 3 bloki szkoleniowe dla 2 grup szkoleniowych(łącznie 88h szkoleń)z następujących tematów: 1)ABC przedsiębiorczości- 56h: 4 moduły szkoleniowe I Moduł: Organizacja firmy - 12 h II Moduł: Finanse firmy - 24h III Moduł: Prawo pracy i prawo gospodarcze - 7h IV Moduł: Zarządzanie i strategia w firmie - 13h 2)Komunikacja w biznesie - 16h, 3)Zarządzanie czasem - 16h. c) Coaching Wykonawca zrealizuje w okresie od 01.04.2010 coaching - specjalistyczną pomoc doradczą i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji uczestnika, w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8, 80.42.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 10.02.2010.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym: a) wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 3). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 PZP.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru druku stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ). 4. Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia (sporządzony według wzoru druku stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ). 5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50.000 zł. 7. Oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji wyjazdu (zał. nr 3 do SIWZ). 8. Dane dotyczące ośrodka, w którym zorganizowany zostanie pobyt zgodny ze szczegółowymi oczekiwaniami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym i oceny atrakcyjności jego lokalizacji. 9. Umowę (zał. nr 5 do SIWZ). Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


1 - Cena - 60

2 - Doświadczenie Wykonawcy, kwalifikacje i doświadczenie kadry prowadzącej warsztaty - 40


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, 42 - 400 Zawiercie, ul. Parkowa 2, Tel./fax 032 67-08-004.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, 42 - 400 Zawiercie, ul. Daszyńskiego 4, sekretariat, pok. nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
426KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zmiana treści SIWZ
13‑01‑2010 13:45:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
280KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc SIWZ + załączniki
07‑01‑2010 20:21:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑01‑2010 20:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑01‑2010 20:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2011 12:05:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie