Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Organizacja wyjazdowych warsztatów hipoterapii i silwioterapii dla niepełnosprawnych uczestników projektu Lepszy Start


Zawiercie: Organizacja wyjazdowych warsztatów hipoterapii i silwioterapii dla niepełnosprawnych uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

Numer ogłoszenia: 63686 - 2010; data zamieszczenia: 08.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - UsługiSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748 , strona internetowa www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdowych warsztatów hipoterapii i silwioterapii dla niepełnosprawnych uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w okresie 16.03.2010 r. wyjazdowych warsztatów hipoterapii i silwioterapii dla niepełnosprawnych uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, obejmująca transport uczestników i opiekunów, wyżywienie uczestników i opiekunów, organizację warsztatów silwioterapii i hipoterapii dla uczestników, organizację konferencji prezentującej osiągnięcia uczestników projektu, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach i Zawierciu. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych dla 30 - osobowej grupy osób niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, wyjazd i powrót w dniu 16.03.2010 r. Uczestnicy wyjazdu to: 30 osób oraz 12 opiekunów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem zamówienia będą usługi z katalogu usług niepriorytetowych: - usługa hotelarska, gastronomiczna, sportowo - rekreacyjna (kody CPV 55.10.00.00-1, 55.11.00.00-4, 55.30.00.00-3, 92.00.00.00-1). Z uwagi na czas w jakim Zamawiający chciałby zrealizować przedmiot zamówienia, tj. do 16.03.2010 r. najwłaściwszym będzie dokonanie przez Zamawiającego zamówienia wymienionych usług w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy) co umożliwi realizację zaplanowanego wyjazdu warsztatowego, a także zgodnego z planem wydatkowania środków finansowych. Z rozeznania dokonanego wśród działających na terenie powiatu zawierciańskiego ośrodków rekreacyjno - wypoczynkowych wynika, że ośrodkiem który dysponuje potencjałem do zorganizowania takich warsztatów jest Ośrodek Wypoczynkowy AMAZONKA w Zawadzie Pilickiej, który dysponuje bazą hotelową i stadniną koni. Przedmiot działalności ośrodka jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego w zakresie wykonania zamówienia. Zamówienie obejmować będzie: - transport uczestników, - wyżywienie uczestników, - organizację warsztatów silwioterapii i hipoterapii, - organizację konferencji prezentującej osiągnięcia uczestników projektu. Zamawiający po negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki ma zamiar zawrzeć umowę z PPHU Amazonka Jolanta Sosnowska, Grabiec 27, 42-445 Szczekociny na: Organizację wyjazdowych warsztatów hipoterapii i silwioterapii dla niepełnosprawnych uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim (CPV - 85140000-2) w ramach zamówienia publicznego zgodnie z art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Organizacja wyjazdowych warsztatów hipoterapii i silwioterapii dla niepełnosprawnych uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

PPHU Amazonka Jolanta Sosnowska, Grabiec 27, 42-445 Szczekociny, kraj/woj. śląskie.

Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  08‑03‑2010 18:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  08‑03‑2010 18:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2011 12:14:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie