Przetarg nieograniczony - Organizacja wyjazdowych warsztatów psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja wyjazdowych warsztatów psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

Numer ogłoszenia: 9035 - 2010; data zamieszczenia: 13.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdowych warsztatów psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na zorganizowaniu dla uczestników projektu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej poprzez następujące narzędzia aktywizacyjne: zorganizowanie w okresie 15.02.2010 r. - 28.02.2010 r. wyjazdowych warsztatów psychospołecznych dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, obejmująca transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnienie warunków do realizacji bloku treningu umiejętności psychospołecznych, aktywną realizację czasu wolnego oraz bazę zabiegową dla uczestników niepełnosprawnych. Termin realizacji: 15.02.2010 r. - 28.02.2010 r.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.80-8, 55.12.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.02.2010.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym: a) działalności związanej z turystyką, b) działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem, c) działalności związanej z prowadzeniem hoteli, d) działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystyki. 2). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 3). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 PZP. 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: - złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru druku stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ). 4. Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia (sporządzony według wzoru druku stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ). 5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50.000 zł. 7. Oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji wyjazdu (zał. nr 3 do SIWZ). 8. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie zryczałtowanych kosztów osobodnia przypadających na 1 uczestnika w zakresie zakwaterowania i wyżywienia (zał. nr 5 do SIWZ). 9. Dane dotyczące ośrodka, w którym zorganizowany zostanie pobyt zgodny ze szczegółowymi oczekiwaniami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji na terenie ośrodka zgłoszonego w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym i oceny atrakcyjności jego lokalizacji. 10. Umowę (zał. nr 6 do SIWZ). Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


1 - Cena - 60

2 - Doświadczenie Wykonawcy - 15

3 - Lokalizacja ośrodka i atrakcyjność programu pobytu - 25


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, 42 - 400 Zawiercie, ul. Parkowa 2, Tel./fax 032 67-08-004

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, 42 - 400 Zawiercie, ul. Daszyńskiego 4, sekretariat, pok. nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Warsztaty wyjazdowe dla 14 osobowej grupy wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku 15 - 18 lat.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warsztaty wyjazdowe dla 14 osobowej grupy wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku 15 - 18 lat - 1 wyjazd w okresie ferii zimowych w terminie przewidzianym dla woj. śląskiego (15.02.2010 r. - 28.02.2010 r.). Łącznie 7 pełnych dni pobytowych, 6 noclegów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 55.12.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 15.02.2010.

4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


1. Cena - 60

2. Doświadczenie Wykonawcy - 15

3. Lokalizacja ośrodka i atrakcyjność programu pobytu - 25


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warsztaty wyjazdowe dla 30 osobowej grupy osób niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warsztaty wyjazdowe dla 30 osobowej grupy osób niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1 wyjazd w okresie 15.02.2010 r. - 28.02.2010 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8, 55.12.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 15.02.2010.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


1. Cena - 60

2. Doświadczenie Wykonawcy - 15

3. Lokalizacja ośrodka i atrakcyjność programu pobytu - 25

Plik doc SIWZ + załączniki
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  13‑01‑2010 16:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2011 12:07:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive