Organizacja 14 dniowego pobytu dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja 14 dniowego pobytu dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja
aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 173747 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie,
woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja 14 dniowego pobytu dla
uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na
zorganizowaniu 14 dniowego pobytu dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej
integracji w powiecie zawierciańskim, obejmująca zakwaterowanie, wyżywienie dla 14 uczestników i 2
opiekunów (w tym kierownika grupy) oraz 1 trenera i z zapewnieniem warunków do realizacji bloku
treningu umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy wraz z aktywną realizacją
czasu wolnego. Organizację wyjazdu i pobytu w okresie od 23.07.2010 r. do 27.08.2010 r. - 14
pełnych dni pobytowych, 13 noclegów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3, 80.57.00.00-0, 60.17.20.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 23.07.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 11/10.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 11/10.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 11/10.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 11/10.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 11/10.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Ofertę wg wzoru na zał. nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, wg wzoru na zał. nr 4; wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza przed zawarciem umowy przedstawi aktualne zaświadczenia z tych organów
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed zawarciem umowy. 3. Wykaz usług o tematyce
tożsamej ze składaną ofertą (w tym, co najmniej 1 usługę o tematyce tożsamej ze składaną ofertą dla
uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego), zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi że usługi te zostały wykonane
należycie wg wzoru na zał. nr 5 do SIWZ. W przypadku niespełnienia ww. warunku oferta wykonawcy
nie będzie podlegała ocenie. 4. Wykaz osób/kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia wg wzoru zał. Nr 6 do SIWZ. 5. Oświadczenie potwierdzające zgodność
wymagań szczegółowych wobec Ośrodka jakich spełnienia oczekuje Zamawiający wg wzoru zał. nr 7
do SIWZ. 6. Projekt umowy zgodny z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 7. Zaświadczenie o posiadaniu
wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka
Województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie - Biuro Projektu, ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2010
godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie,
sekretariat, pok. nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik doc SIWZ + Załącznik
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
326KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  02‑07‑2010 08:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariola Adamczyk
email: madamczyk@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2011 12:17:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive