Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy-Organizacja wyjazdowych warsztatów psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla uczestników projektu Lepszy Start


Zawiercie: Organizacja wyjazdowych warsztatów psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

Numer ogłoszenia: 34922 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748 , strona internetowa www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdowych warsztatów psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w okresie od 15.02.2010 r. do 28.02.2010 r. wyjazdowych warsztatów psychospołecznych dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, obejmująca transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnienie warunków do realizacji bloku treningu umiejętności psychospołecznych, aktywną realizację czasu wolnego oraz bazę zabiegową dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i uczestników niepełnosprawnych. 1. Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych dla 14 - osobowej grupy wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku od 15 roku życia do 18 roku życia, wyjazd w okresie ferii zimowych w terminie przewidzianym dla woj. śląskiego (15.02.2010 r. - 28.02.2010 r.). Uczestnicy wyjazdu to: 14 osób w wieku od 15 roku życia do 18 roku życia oraz 2 opiekunów i 1 trener. Łącznie 7 pełnych dni pobytowych, 6 noclegów, za wyjątkiem trenera - 2 noclegi. 2. Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych dla 30 - osobowej grupy osób niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, wyjazd w okresie od 15.02.2010 r. do 28.02.2010 r. Uczestnicy wyjazdu to: 30 osób, oraz 6 opiekunów i 1 trener. Łącznie 6 pełnych dni pobytowych, 5 noclegów, za wyjątkiem trenera - 2 noclegi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem zamówienia są usługi z katalogu usług o charakterze niepriorytetowym, określone tzw. dużą nowelizacją ustawy z dnia 29.01.2010 r., która weszła w życie w trakcie prowadzenia realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Usługi te w przypadku niniejszego postępowania to: - usługa hotelarska, - usługa gastronomiczna, - usługa sportowo-rekreacyjna. Z uwagi na czas w jakim Zamawiający chciałby zrealizować przedmiot zamówienia, tj. okres ferii zimowych w terminie dla województwa śląskiego (15.02.2010 - 28.02.2010 r.) najwłaściwszym było dokonanie przez Zamawiającego zamówienia wymienionych powyżej usług w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy). Tylko wybór tego trybu zapewni realizację zaplanowanych wyjazdów dla młodzieży i osób niepełnosprawnych, czyli doprowadzi do terminowej realizacji zadania. Wybór jednego podmiotu odpowiedzialnego za realizację całości usługi, w związku ze złożonością przedmiotu zamówienia zapewni całościowe jego wykonanie, w tym przedmiot podstawowy (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników) jak i cały szereg usług dodatkowych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

DJMA Netsystems Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  08‑02‑2010 12:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2011 12:09:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive