Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Lepszy Start -

promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

Numer ogłoszenia: 239948 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU LEPSZY START - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim w dniach 01.09.2010 r. - 30.11.2010 r. Zamawiający skieruje uczestników projektu na następujące typy kursów: a) Kurs fryzjerski (min. 120 godzin) - 5 osób, b) Kurs założenie i prowadzenie działalności gospodarczej wraz z obsługą kasy fiskalnej (min. 40 godzin) - 1 os. c) Kurs florystyczny (min. 40 godzin) - 1 os. d) Kurs prawa jazdy kat. B - 3 os., e) Kurs języka angielskiego dla zaawansowanych z elementami obsługi sekretariatu (min. 96 godzin) - 1 os. f) Kurs języka angielskiego dla początkujących z elementami obsługi sekretariatu (min. 96 godzin) - 4 os. g) Kurs spawania elektryczno - gazowego (min. 100 godzin) - 1 os. h) Kurs operatora koparko - ładowarki w zakresie III klasy uprawnień (min. 170 godzin) - 2 os. i) Kurs programowania w C++ (min. 40 godz.) - 1 os. j) Kurs grafiki komputerowej (min. 70 godz.) - 2 os. k) Kurs komputerowy dla początkujących (min. 40 godz.) - 1 os. l) Kurs komputerowy dla zaawansowanych (min. 40 godz.) - 1 os. m) Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (min. 120 godz.) - 2 os. n) Kurs pracownika ochrony bez wymogu posiadania licencji (min. 40 godz.) - 1 os. o) Kurs kosmetyczny (min. 60 godz.) - 1 os. p) Kurs organizacji usług cateringowych i obsługi imprez okolicznościowych (min. 120 godz.) - 1 os. q) Kurs operatora walca drogowego kl. III do 18 ton (min. 120 godz.) - 1 os. r) Kurs masażu (min. 40 godz.) - 1 os. s) Kurs gastronomiczny (min. 90 godz.) - 1 os..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0, 80.58.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 12/10

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 12/10

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 12/10

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 12/10

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 2 do SIWZ Nr 12/10

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ofertę wg wzoru na zał. nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wg wzoru na zał. nr 4; wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy przedstawi aktualne zaświadczenia z tych organów wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed zawarciem umowy. 3. Wykaz usług o tematyce tożsamej ze składaną ofertą (w tym, co najmniej 1 usługę o tematyce tożsamej ze składaną ofertą dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi że usługi te zostały wykonane należycie wg wzoru na zał. nr 5 do SIWZ. 4. Wykaz osób/kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg wzoru zał. Nr 6 do SIWZ. 6. Projekt umowy wraz z załącznikiem zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ 7. Zaświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Biuro Projektu, ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, sekretariat, pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik doc SIWZ+załączniki
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
340KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  06‑08‑2010 07:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2011 12:21:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive