Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych-kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 223168 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy-załącznik nr 1do SIWZ Nr 05/11/PN 2.Oświadczenie w/g wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/11/PN 3.Oświadczenie wg wzoru Załącznik Nr 3 do SIWZ Nr 05/11/PN 4. Pełnomocnictwo-Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr 05/11/PN 5.Wykaz wykonanych usług-Załącznik Nr 5 do SIWZ 6.Wykaz osób-Załącznik Nr 6 do SIWZ Nr 05/11/PN 7. Oświadczenie wg wzoru-Załącznik Nr 7 do SIWZ 05/11/PN 8.Oświadczenie wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych-Załącznik Nr 8 do SIWZ Nr 05/11/PN 9.Projekt umowy w/g wzoru-Załącznik Nr 9 do SIWZ Nr 05/11/PN

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Daszyńskiego 4 42-400 Zawiercie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu ul. Daszyńskiego 4 sekretariat, pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KURS OBSŁUGI KOMPUTERA - PODSTAWOWY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - elementy obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows, - podstawy MS Word, MS Power Point z obsługą popularnych programów użytkowych, - umiejętność korzystania z Internetu. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki :Załączniki do części I - Kurs obsługi komputera - podstawowy formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - PHOTOSHOP, COREL, FREEHAND, TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - obsługa programów graficznych: Photoshop, Corel, FreeHand,- tworzenie stron internetowych. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części II - Kurs grafiki komputerowej - Photoshop, Corel, FreeHand, tworzenie stron internetowych formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: EUROPEJSKIE KOMPUTEROWE PRAWO JAZDY (ECDL).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: 1. Podstawy technik informatycznych. 2. Użytkowanie komputerów. 3. Przetwarzanie tekstów. 4. Arkusze kalkulacyjne. Załączniki do części III - Kurs Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 5. Bazy danych. 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna. 7. Usługi w sieci Internet. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO -ŚREDNIOZAAWANSOWANY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - opanowanie najważniejszych zagadnień gramatyki języka angielskiego, - swobodne wypowiadanie się na tematy codzienne i bardziej abstrakcyjne, - umiejętność prowadzenia rozmów, - poszerzenie słownictwa, Załączniki do części IV - Kurs języka angielskiego - średniozaawansowany formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ,
  Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
  Numer ogłoszenia: 223168 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i dokumenty określone w cz VI pkt.2-4 niniejszej specyfikacji składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą została złożona oferta

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Formularz ofertowy-załącznik nr 1do SIWZ Nr 05/11/PN 2.Oświadczenie w/g wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ Nr 05/11/PN 3.Oświadczenie wg wzoru Załącznik Nr 3 do SIWZ Nr 05/11/PN 4. Pełnomocnictwo-Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr 05/11/PN 5.Wykaz wykonanych usług-Załącznik Nr 5 do SIWZ 6.Wykaz osób-Załącznik Nr 6 do SIWZ Nr 05/11/PN 7. Oświadczenie wg wzoru-Załącznik Nr 7 do SIWZ 05/11/PN 8.Oświadczenie wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych-Załącznik Nr 8 do SIWZ Nr 05/11/PN 9.Projekt umowy w/g wzoru-Załącznik Nr 9 do SIWZ Nr 05/11/PN

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.zawiercie.powiat.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Daszyńskiego 4 42-400 Zawiercie.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu ul. Daszyńskiego 4 sekretariat, pok. nr 7.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KURS OBSŁUGI KOMPUTERA - PODSTAWOWY.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - elementy obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows, - podstawy MS Word, MS Power Point z obsługą popularnych programów użytkowych, - umiejętność korzystania z Internetu. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki :Załączniki do części I - Kurs obsługi komputera - podstawowy formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - PHOTOSHOP, COREL, FREEHAND, TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - obsługa programów graficznych: Photoshop, Corel, FreeHand,- tworzenie stron internetowych. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części II - Kurs grafiki komputerowej - Photoshop, Corel, FreeHand, tworzenie stron internetowych formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: EUROPEJSKIE KOMPUTEROWE PRAWO JAZDY (ECDL).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: 1. Podstawy technik informatycznych. 2. Użytkowanie komputerów. 3. Przetwarzanie tekstów. 4. Arkusze kalkulacyjne. Załączniki do części III - Kurs Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 5. Bazy danych. 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna. 7. Usługi w sieci Internet. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ)..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO -ŚREDNIOZAAWANSOWANY.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - opanowanie najważniejszych zagadnień gramatyki języka angielskiego, - swobodne wypowiadanie się na tematy codzienne i bardziej abstrakcyjne, - umiejętność prowadzenia rozmów, - poszerzenie słownictwa, Załączniki do części IV - Kurs języka angielskiego - średniozaawansowany formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ. - umiejętność pisania. zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.33.20-0, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: KURS MONTERA INSTALACJI GAZOWYCH W SAMOCHODACH.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - przepisy oraz podstawy z zakresu budowy oraz montażu instalacji LPG, - różne systemy sterowania, - rodzaje gaźników, - zasady działania układu gazowego, - podstawy z zakresu elektroniki ogólnej i samochodowej, - przepisy bhp, p. poż (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ)..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.08-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: KURS FLORYSTYKI - BUKIECIARSTWA.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Anatomia i fizjologia roślin - Asortyment roślin ozdobnych - Sposoby utrwalania materiału roślinnego - Główne aspekty uprawiania roślin ozdobnych - Narzędzia i środki techniczne - Artykuły dekoracyjne - Podstawowe zasady wykonywania kompozycji - Style w kompozycjach - Projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach i w ogrodzie - Ekonomika handlu - Wiązanki okolicznościowe - Kompozycje w naczyniach - Florystyka ślubna i żałobna - Dekoracje okolicznościowe - Dekoracje z roślin doniczkowych - Kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych - Aranżacje sklepu i warstw okiennych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części VI - Kurs florystyki - bukieciarstwa formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: KURS OPERATORA KOPARKO - ŁADOWARKI.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Podstawy elektrotechniki, - Elementy hydrauliki, - Silniki spalinowe i ich budowa, hydraulika, podstawy elektrotechniki, - Budowa koparko-ładowarki, - Technologia robót, - Zajęcia praktyczne, (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części VII - Kurs operatora koparko - ładowarki formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: KURS KOSZTORYSOWANIA KOMPUTEROWEGO TWORZENIA RYSUNKU TECHNICZNEGO.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - proces projektowania, - przygotowywania kosztorysów projektów budowlanych, - zarządzanie projektem oraz zasobami w nim zaangażowanymi, - tworzenia dokumentacji technicznej i teleinformatycznej, poprzez wykorzystanie programów AutoCAD, ZUZIA oraz MS Projekt. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części VIII - Kurs kosztorysowania komputerowego tworzenia rysunku technicznego formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: KURS KADRY I PŁACE.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - nawiązanie stosunku pracy, - rodzaje umów o pracę, - umowy cywilnoprawne, - dokumentowanie zatrudnienia, - czas pracy, - urlopy pracownicze, - rozwiązywanie umów o pracę, - akta osobowe pracowników, - bezpieczeństwo i higiena pracy, - odpowiedzialność materialna pracownika, porządek, dyscyplina pracy, - mobbing, dyskryminacja, molestowanie, - obowiązki zakładu pracy wobec ZUS, - ubezpieczenia społeczne, - ubezpieczenia zdrowotne, - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, - lista płac, - obowiązki zakładu pracy wobec Urzędu Skarbowego, - obsługa programu Płatnik, - obsługa programu wspomagającego zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części IX - Kurs kadry i płace formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: KURS MASAŻU.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Historia masażu - Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu, zasady bezpieczeństwa - Zestaw technik stosowanych w masażu klasycznym - Wpływ poszczególnych technik na tkanki i układy - Podstawy anatomii i fizjologii - Zasady stosowane przy wykonywaniu zabiegu - Psychologia masażu - Zajęcia praktyczne (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części X - Kurs masażu formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym. - Rodzaje i typy stosowanych wózków widłowych oraz ich wyposażenie. - Budowa wózków widłowych. - Wiadomości z zakresu bhp. - Praktyczna nauka jazdy - Wymiana butli gazowej i sprawdzanie szczelności instalacji. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części XI - Kurs operatora wózka widłowego formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: KURS AGENTA OCHRONY OSÓB I MIENIA.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - przepisy regulujące zasady wykonywania zadań agenta ochrony osób i mienia, - zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, wykroczeń, cywilnego, pracy, - elementy psychologii, - etyka pracownika ochrony, - ochrona osób i mienia, - konwojowanie wartości pieniężnych, - techniczne środki zabezpieczenia, - wyszkolenie strzeleckie, - samoobrona i techniki interwencji, - pierwsza pomoc przedlekarska. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części XII - Kurs agenta ochrony osób i mienia formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KURS GROOMINGU - STRZYŻENIA PSÓW.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Wyposażenie salonu fryzjerskiego zwierząt - Sprzęt fryzjerski, obsługa urządzeń, dezynfekcja - Przepisy BHP - Rasy psów - Rodzaje oraz gatunki włosia - Choroby skóry - Budowa psa - Preparaty do pielęgnacji włosia (szampony pielęgnacyjne, lecznicze, balsamy, odżywki) - Przygotowanie psa do zabiegu - Pielęgnacja psa (czesanie, rozczesywanie, usuwanie kołtunów, kąpiel, trymowanie, strzyżenie, suszenie) - Marketing (zakładanie własnej firmy, sposoby reklamowania, promocji, pozyskiwanie klientów). (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części XIII - Kurs groomingu - strzyżenia psów formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ. - umiejętność pisania. zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.33.20-0, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: KURS MONTERA INSTALACJI GAZOWYCH W SAMOCHODACH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - przepisy oraz podstawy z zakresu budowy oraz montażu instalacji LPG, - różne systemy sterowania, - rodzaje gaźników, - zasady działania układu gazowego, - podstawy z zakresu elektroniki ogólnej i samochodowej, - przepisy bhp, p. poż (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.08-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: KURS FLORYSTYKI - BUKIECIARSTWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Anatomia i fizjologia roślin - Asortyment roślin ozdobnych - Sposoby utrwalania materiału roślinnego - Główne aspekty uprawiania roślin ozdobnych - Narzędzia i środki techniczne - Artykuły dekoracyjne - Podstawowe zasady wykonywania kompozycji - Style w kompozycjach - Projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach i w ogrodzie - Ekonomika handlu - Wiązanki okolicznościowe - Kompozycje w naczyniach - Florystyka ślubna i żałobna - Dekoracje okolicznościowe - Dekoracje z roślin doniczkowych - Kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych - Aranżacje sklepu i warstw okiennych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części VI - Kurs florystyki - bukieciarstwa formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: KURS OPERATORA KOPARKO - ŁADOWARKI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Podstawy elektrotechniki, - Elementy hydrauliki, - Silniki spalinowe i ich budowa, hydraulika, podstawy elektrotechniki, - Budowa koparko-ładowarki, - Technologia robót, - Zajęcia praktyczne, (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części VII - Kurs operatora koparko - ładowarki formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: KURS KOSZTORYSOWANIA KOMPUTEROWEGO TWORZENIA RYSUNKU TECHNICZNEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - proces projektowania, - przygotowywania kosztorysów projektów budowlanych, - zarządzanie projektem oraz zasobami w nim zaangażowanymi, - tworzenia dokumentacji technicznej i teleinformatycznej, poprzez wykorzystanie programów AutoCAD, ZUZIA oraz MS Projekt. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części VIII - Kurs kosztorysowania komputerowego tworzenia rysunku technicznego formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: KURS KADRY I PŁACE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - nawiązanie stosunku pracy, - rodzaje umów o pracę, - umowy cywilnoprawne, - dokumentowanie zatrudnienia, - czas pracy, - urlopy pracownicze, - rozwiązywanie umów o pracę, - akta osobowe pracowników, - bezpieczeństwo i higiena pracy, - odpowiedzialność materialna pracownika, porządek, dyscyplina pracy, - mobbing, dyskryminacja, molestowanie, - obowiązki zakładu pracy wobec ZUS, - ubezpieczenia społeczne, - ubezpieczenia zdrowotne, - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, - lista płac, - obowiązki zakładu pracy wobec Urzędu Skarbowego, - obsługa programu Płatnik, - obsługa programu wspomagającego zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części IX - Kurs kadry i płace formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: KURS MASAŻU.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Historia masażu - Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu, zasady bezpieczeństwa - Zestaw technik stosowanych w masażu klasycznym - Wpływ poszczególnych technik na tkanki i układy - Podstawy anatomii i fizjologii - Zasady stosowane przy wykonywaniu zabiegu - Psychologia masażu - Zajęcia praktyczne (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części X - Kurs masażu formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym. - Rodzaje i typy stosowanych wózków widłowych oraz ich wyposażenie. - Budowa wózków widłowych. - Wiadomości z zakresu bhp. - Praktyczna nauka jazdy - Wymiana butli gazowej i sprawdzanie szczelności instalacji. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części XI - Kurs operatora wózka widłowego formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: KURS AGENTA OCHRONY OSÓB I MIENIA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - przepisy regulujące zasady wykonywania zadań agenta ochrony osób i mienia, - zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, wykroczeń, cywilnego, pracy, - elementy psychologii, - etyka pracownika ochrony, - ochrona osób i mienia, - konwojowanie wartości pieniężnych, - techniczne środki zabezpieczenia, - wyszkolenie strzeleckie, - samoobrona i techniki interwencji, - pierwsza pomoc przedlekarska. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części XII - Kurs agenta ochrony osób i mienia formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KURS GROOMINGU - STRZYŻENIA PSÓW.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: - Wyposażenie salonu fryzjerskiego zwierząt - Sprzęt fryzjerski, obsługa urządzeń, dezynfekcja - Przepisy BHP - Rasy psów - Rodzaje oraz gatunki włosia - Choroby skóry - Budowa psa - Preparaty do pielęgnacji włosia (szampony pielęgnacyjne, lecznicze, balsamy, odżywki) - Przygotowanie psa do zabiegu - Pielęgnacja psa (czesanie, rozczesywanie, usuwanie kołtunów, kąpiel, trymowanie, strzyżenie, suszenie) - Marketing (zakładanie własnej firmy, sposoby reklamowania, promocji, pozyskiwanie klientów). (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Załączniki do części XIII - Kurs groomingu - strzyżenia psów formularz ofertowy - załącznik nr 1, oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 - załącznik nr 3 do SIWZ, wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ, oświadczenie - załącznik nr 7 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy dot. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - załącznik nr 8 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Plik pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
274KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Odpowiedź 3 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź 2 do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedzi do SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
472KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik do SIWZ - Operator Koparko-Ładowarki
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik do SIWZ - Kurs Operatora Wózka Widłowego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik do SIWZ - Kurs Obsługi Komputera
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik do SIWZ - Kurs Montera Instalacji Gazowych w Samochodach
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik do SIWZ - Kurs Masażu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
241KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  29‑07‑2011 14:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2012 08:34:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive