Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej-kursu montera instalacji gazowych w samochodach


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - kursu montera instalacji gazowych w samochodach
Numer ogłoszenia: 353012 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342662 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - kursu montera instalacji gazowych w samochodach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu usługi szkoleniowej - kursu montera instalacji gazowych w samochodach dla 1 uczestnika projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Piłsudskiego 24, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 4500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3200,00
  • Oferta z najniższą ceną: 3200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3200,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Udzielenie zamówienia publicznego w powyższym trybie umotywowane jest tym, że w przeprowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, tj. 05/11/PN z dn. 10.08.2011r., 06/11/PN z dn. 01.09.2011r. oraz 08/11/PN z dn. 23.09.2011r. nie wpłynęły żadne oferty lub zostały odrzucone. Wobec powyższego zachodzi przesłanka zastosowania zamówienia z wolnej ręki.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  27‑10‑2011 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2012 08:51:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive