Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy-Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej-kursu montera instalacji gazowych w samochodach


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - kursu montera instalacji gazowych w samochodach
Numer ogłoszenia: 342662 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748 , strona internetowa www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - kursu montera instalacji gazowych w samochodach.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu usługi szkoleniowej - kursu montera instalacji gazowych w samochodach dla 1 uczestnika projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80.53.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Udzielenie zamówienia publicznego w powyższym trybie umotywowane jest tym, że w przeprowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, tj. 05/11/PN z dn. 10.08.2011r., 06/11/PN z dn. 01.09.2011r. oraz 08/11/PN z dn. 23.09.2011r. nie wpłynęły żadne oferty lub zostały odrzucone. Wobec powyższego zachodzi przesłanka zastosowania zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Piłsudskiego 24, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  29‑07‑2011 14:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2012 08:47:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive