Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Wynajem sal szkoleniowych oraz zakup usługi gastronomicznej do realizacji treningu umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy oraz treningu...


Zawiercie: Wynajem sal szkoleniowych oraz zakup usługi gastronomicznej do realizacji treningu umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy oraz treningu asertywności i radzenia sobie ze stresem dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 365514 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336254 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sal szkoleniowych oraz zakup usługi gastronomicznej do realizacji treningu umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy oraz treningu asertywności i radzenia sobie ze stresem dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych oraz zakup usługi gastronomicznej do realizacji treningu umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy oraz treningu asertywności i radzenia sobie ze stresem dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INWEST-HOTEL Sp. z o.o , ul. Wierzbowa 6 42-400 Zawiercie, 42-400 Zawiercie, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 35000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 28000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 28000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28000,00
  • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  04‑11‑2011 13:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2012 08:53:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive