Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja wyjazdowego warsztatu podnoszącego kompetencje życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe dla 13 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiek.-wychow.


Zawiercie: Organizacja wyjazdowego warsztatu podnoszącego kompetencje życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe dla 13 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 226940 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178188 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdowego warsztatu podnoszącego kompetencje życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe dla 13 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na zorganizowaniu dla uczestników projektu siedmiodniowego warsztatu wyjazdowego podnoszącego kompetencje życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe- 1 wyjazd dla 13 osobowej grupy wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w okresie od 25.07.2011r do 31.08.2011r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 55.27.00.00-3, 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • KONSORCJUM-Lider Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego Partner SKARPA TRAVEL Sp z o.o, Bronowicka 73, 30-091 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 24512,67
  • Oferta z najniższą ceną: 24462,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29923,44
  • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  02‑08‑2011 13:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2012 08:34:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive